prawo pracy, doradztwo, porady


prawo pracy, doradztwo, porady, Brzeg, Opole


Dorobek Zawodowy

1. Fachowe publikacje w dziedzinie prawa pracy, m.in.:

1) Poradnik dla Pracodawców i Pracowników pt. "Ochrona wynagrodzenia za pracę" - Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera, Wrocław, 2003.

 

2) "Układy zbiorowe pracy w wykładni i w praktyce", wkładka w miesięczniku PIP. Inspektor Pracy Warszawa - Główny Inspektorat Pracy, Inspektor Pracy. Dodatek Tematyczny; nr 1/2006.

 

3) "Czas pracy w praktyce", "Nowe formy zatrudniania na rynku pracy", "Jak zarządzać systemem kadrowym firmy?": Opole, Solpress 2010-2012.

 

4) "Formy dialogu społecznego w rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)" w ramach projektu pn." Bezpieczny, elastyczny, społecznie odpowiedzialny opolski rynek pracy". Projekt unijny Kapitał Ludzki, CTC Polska Sp. z o.o. w Warszawie - 2012.

 

5) Poradnik działacza związkowego pt. "Co każdy działacz związkowy wiedzieć powinien?" Opole, Solpres - 2012, II wydanie - Opole Solpress - 2014,

 

2. Udział w charakterze wykładowcy i trenera w realizacji projektów unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. w:1) Projekcie realizowanym przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu - EQUAL Partnerstwo na rzecz rozwoju Opolski e- Rzemieślnik. Temat: "Jak zarządzać systemem kadrowym firmy w myśl obowiązujących przepisów prawa pracy?",

 

2) Projekcie EFS w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Działanie 1.1. "Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy", organizowanym przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu w zakresie realizacji tematu: " Nowe formy zatrudniania pracowników na rynku pracy".

 

3) Projekcie EFS - Kapitał Ludzki, " Narodowa Strategia Spójności".

 

4) Projekcie unijnym EFS: "Zarządzanie wiekiem jako czynnikiem zwiększającym potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw".