prawo pracy, doradztwo, porady


prawo pracy, doradztwo, porady, Brzeg, Opole


Oferta

Nadzór prawny nad działaniem firm - audyty wewnętrzne. Identyfikacja i rozwiązywanie bieżących problemów ze stosunku pracy na rzecz pracodawców, służb kadrowych i pracowników, w tym dokumentacja pracownicza, poradnictwo, pisma procesowe. Konsultacje i szkolenia specjalistyczne w zakresie prawa pracy i BHP. Odwołania od nakazów i wystąpień inspektorów pracy. Układy Zbiorowe Pracy, Regulaminy Pracy, Regulaminy Wynagradzania, Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminy okresowej oceny pracowników, pakiety socjalne, kodeksy etyki i inne porozumienia zbiorowe. Zasady porowadzenia negocjacji - udział w charakterze eksperta. Przekształcenia własnościowe, zwolnienia grupowe, współdziałanie ze Związkami Zawodowymi i Radami Pracowniczymi. Spory zbiorowe. Agencje pracy tymczasowej. 


Pomoc prawna w zakresie :


1. Obowiązków pracodawców i pracowników związanych z nawiązywaniem umów o pracę, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązywaniem umów, w tym prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akt osobowych),

 

2. Zasad kształtowania wynagrodzeń, ochrony wynagrodzeń, rozliczania czasu pracy ( zwłaszcza czasu pracy kierowców), uprawnień urlopowych i socjalnych pracowników.

 

3. Opracowyania projektów Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów ZFŚS, Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy, pakietów socjalnych i innych regulaminów i porozumień zbiorowych, w tym zmian do ich treści oraz tekstów jednolitych. Uczestnictwi w prowadzenia negocjacji i rokowań w celu ich zawarcia.

 

4. Przekształceń własnościowych i ich skutków związanych z dalszym zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników,

 

5. Procedur związanych ze zwolnieniami grupowymi,

 

6. Rozwiązań stosowanych w okresie trudnej sytuacji finansowej pracodawców, t.j. zawieszania warunków umów o pracę lub wewnętrznych przepisów płacowych.

 

7. Zasad współdziałania ze Związkami Zawodowymi i Radami Pracowniczymi,

 

8. Trybu prowadzenia sporów zbiorowych,

 

9. Indywidualnych sporów ze stosunku pracy,

 

10. Przeprowadzania tzw. audytu wewnętrznego, przygotowującego do kontroli PIP, uczestniczenie w kontroli na zlecenie pracodawcy, opracowywanie odpowiedzi na wystąpienia i nakazy inspektorów pracy oraz odwołań pokontrolnych.